image

Privacy verklaring Van Esdonk Beveiliging & Recherche


Bedrijfsrecherche, Particulier onderzoek en Persoonsbeveiliging

Van Esdonk Beveiliging & Recherche, gevestigd aan te ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens: www.vanesdonk.nu, 073 6111815 / 06 57581092, info@vanesdonk.nu.  

C.M. van Esdonk is het aanspreekpunt van Van Esdonk Beveiliging & Recherche voor vragen over de wijze waarop Van Esdonk Beveiliging & Recherche gegevens verwerkt en is te bereiken via info@vanesdonk.nu.

Verwerking persoonsgegevens

Het is mogelijk dat Van Esdonk Beveiliging & Recherche uw persoonsgegevens verwerkt doordat u gebruikmaakt van onze diensten. Ook kan het zo zijn dat wij uw persoonsgegevens verwerken, omdat wij deze in het kader van een onderzoek hebben verkregen.  

Doel en grondslag gegevensverwerking

Van Esdonk Beveiliging & Recherche verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Uitvoeren van particuliere en bedrijfsrecherche- onderzoeken.
Adviseren op het gebied van persoonlijke veiligheid.
Analyse van uw gedrag op de website om daarmee de website te kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter af te kunnen stemmen op uw voorkeuren.
Van Esdonk Beveiliging & Recherche verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Van Esdonk Beveiliging & Recherche verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van de grondslagen vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt zal Van Esdonk Beveiliging & Recherche zorgdragen dat u tijdig wordt geïnformeerd over de van toepassing zijnde grondslag en wat dit mogelijk voor u betekent.

Van Esdonk Beveiliging & Recherche is verwerkinsgverantwoordelijke
De autoriteit persoonsgegevens schrijft aan de Nederlandse veiligheidsbranche:
“De AP meent dat een particulier onderzoeksbureau in beginsel als verwerkingsverantwoordelijke kan worden aangemerkt. Zo staat het ook in de huidige Gedragscode en dit wordt onder de AVG niet anders dan onder de Wbp.

Wel is het zo dat uitzonderingen op de regel altijd mogelijk zijn, bijvoorbeeld in het geval een POB bij een omvangrijke klus een andere POB inhuurt om een deel van de gegevensverwerking voor hem uit te voeren (onder diens verantwoordelijkheid en naar diens instructies). Of in het geval bepaalde regelgeving dwingend voorschrijft dat een bepaalde opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking dient te blijven dragen.”
 

Bewaartermijnen

Van Esdonk Beveiliging & Recherche bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Van Esdonk Beveiliging & Recherche hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

Klantgegevens; maximaal 2 jaren na uitvoering van de opdracht, tenzij de wet voorschrijft om deze langer te bewaren; contactgegevens kunnen ook langer worden bewaard als de klant heeft aangegeven geïnformeerd te willen blijven worden.
Onderzoeksgegevens; minimaal 1 jaar en maximaal 5 jaren, tenzij een (dreigende) lopende procedure langer vereist.
Sollicitatiegegevens; maximaal 4 weken dan wel 1 jaar, maar dan met toestemming van de sollicitant.
Camerabeelden en geluidsfragmenten; maximaal 4 weken, tenzij er sprake is van een incident.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Esdonk Beveiliging & Recherche verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden, indien dit noodzakelijk is gezien de eerder benoemde doeleinden. Ook kan Van Esdonk Beveiliging & Recherche partijen inschakelen om in haar opdracht en onder haar verantwoordelijkheid werkzaamheden voor haar uit te voeren, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Tenslotte kan Van Esdonk Beveiliging & Recherche gegevens delen met advocaten teneinde de belangen van Van Esdonk Beveiliging & Recherche in een juridische procedure te kunnen behartigen.  

Verwerkersovereenkomst

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van Van Esdonk Beveiliging & Recherche, sluit Van Esdonk Beveiliging & Recherche een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Esdonk Beveiliging & Recherche blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Van Esdonk Beveiliging & Recherche gebruikt alleen technische-, functionele- en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Van Esdonk Beveiliging & Recherche wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De AVG biedt aan u bepaalde rechten, die u onder gegeven voorwaarden kunt uitoefenen. Zo heeft u het recht om Van Esdonk Beveiliging & Recherche te vragen of Van Esdonk Beveiliging & Recherche uw persoonsgegevens heeft verwerkt om vervolgens deze in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Esdonk Beveiliging & Recherche. Ook kunt u recht hebben op zogenaamde gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Van Esdonk Beveiliging & Recherche heeft verwerkt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Ten slotte, heeft u de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt voornoemde verzoeken sturen naar info@vanesdonk.nu waarna Van Esdonk Beveiliging & Recherche op grond van de feiten en de AVG zal beoordelen of uw verzoek zal worden gehonoreerd.

Klacht & beroepsmogelijkheid

Van Esdonk Beveiliging & Recherche heeft een interne klachtprocedure. Indien u meent dat Van Esdonk Beveiliging & Recherche een fout heeft gemaakt tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden kunt u een klacht indienen via info@vanesdonk.nu. De directeur van Van Esdonk Beveiliging & Recherche zal uw klacht in behandeling nemen, u horen omtrent uw klacht en een beslissing nemen over uw klacht.

Indien u na het doorlopen van de klachtprocedure meent dat uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld dan kunt u binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing van de directeur over uw klacht in beroep bij de branchevereniging BPOB.

Van Esdonk Beveiliging & Recherche wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Het toegekende FG-nummer bij de Autoriteit Persoonsgegevens: FG007297. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Van Esdonk Beveiliging & Recherche neemt de bescherming van (persoons)gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Van Esdonk Beveiliging & Recherche heeft alle maatregelen getroffen die zij op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming dient te nemen.


Constateren datalek

In geval van het ontdekken van een datalek zal Van Esdonk Beveiliging & Recherche handelen conform de AVG en de uitgebrachte richtlijnen van de toezichthouders daarover. Van Esdonk Beveiliging & Recherche zal daarnaast de opdrachtgever onverwijld in kennis stellen van de feitelijke situatie en passende maatregelen nemen.

’s-Hertogenbosch, maart 2019

C.M. van Esdonk
Directeur Van Esdonk Beveiliging & Recherche